Všeobecná část talentové zkoušky

 1. Smysl pro rytmus

  Požaduje se především, aby uchazeč dovedl správně reprodukovat různé rytmické útvary, které se mu předehrají. Aby vycítil a správně reprodukoval rytmus předehrané rytmizované melodie, popř. zvolené písně. Aby reprodukoval z listu jednoduchá rytmická cvičení.

 2. Hudební sluch a představivost

  Požaduje se zejména správná reprodukce a analýza předehraných tónů a intervalů (čistých, velkých i malých) a přenášení tónů z jiných oktáv do své hlasové polohy. Dále se žádá reprodukce a sluchová analýza dvojzvuku a trojzvuku a zpěv kteréhokoli tónu různých znějících dvoj- a trojzvuků. Požaduje se rozpoznání durového a mollového tónorodu.

  Zkoušený musí být schopen reprodukce melodicko-rytmických útvarů (např. dvoutaktí, čtyřtaktí) a bude zkoušena též jeho hudební kreativita (dozpívání neukončené melodie). Uchazeč také zazpívá stupnici dur od daného tónu na jména not.

 3. Všeobecná hudební nauka

  Pohotové čtení a psaní not v G a F klíči. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická i teoretická znalost všech stupnic dur a moll. Znalost pojmů enharmonická, paralelní a stejnojmenná stupnice. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost kvintakordů dur a moll s obraty. Znalost dominantního septakordu a jeho vytvoření v různých tóninách a od různých tónů. Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních.

 4. Písemný test

  Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice dur a moll, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord; záznam krátké rytmizované melodie.