Požadavky k talentové zkoušce v dramatickém oboru

Účelem zkoušky je získat ucelený obraz o talentu a schopnostech uchazeče. Zkouška probíhá tříkolově. Hodnotí se herecké, hudební a pohybové nadání, zdravý hlas schopný vývoje, tělesné předpoklady bez jakékoliv nemoci a vady, která by bránila školení, vhodný zjev. Přihlíží se také k prospěchu v předchozím studiu.
Kandidát si přinese s sebou cvičební úbor a cvičební obuv.

PRVNÍ KOLO - zkouška z hereckých předpokladů

Uchazeči si pro první kolo připraví:
 1. Přednes dvou až tří básní rozdílného charakteru
 2. Jevištní ztvárnění dvou až tří monologů z divadelních her nebo ze zdramatizované beletrie.
 3. Na požádání komise, zazpívá uchazeč krátký úryvek lidové nebo umělé písně.
Upozornění: Musí jít o básně a monology v českém jazyce!


DRUHÉ KOLO

 1. zkouška z hereckých předpokladů
 2. pěvecká zkouška a všeobecná hudební zkouška
 3. pohybová zkouška
Uchazeči si pro druhé kolo připraví:
Ad a)
 • totéž co pro první kolo
Ad b)
 • přednes dvou lidových písní různého charakteru - pomalá, rychlá dle vlastního výběru + 1 píseň umělá (populární, jazzová, filmová, muzikálová, šanson) /notový zápis s sebou/
 • smysl pro rytmus - reprodukce rytmického motivu
 • výškové slyšení - opakování předehraného tónu, ze dvou souznějících tónů opakovat: oba /v pořadí vrchní, spodní nebo naopak/ , pouze vrchní, pouze spodní. Kolik tónů zní? /dva, tři/. Z trojzvuku opakovat: všechny tři tóny v pořadí zdola nahoru a naopak, pouze vrchní, spodní, prostřední tón. Opakovat vrchní tóny dvojhlasu /spodní tóny dvojhlasu/
 • hudební paměť - opakovat jednoduchou melodii, opakovat krátký melodicko-rytmický motiv
 • tonální cvičení - jednoduchou píseň zpívat od různých tónů, sluchové rozlišení dur, moll
 • hudební teorie - názvy not v rozsahu malé g -c3 hodnoty not, pomlky, dynamická znaménka, repetice, označení taktů a jejich rozlišení, durové stupnice, italské hudební názvosloví /způsob hry- legato, staccato, portamento, tenuto, označení tempa- grave, largo, lento, adagio, andante, allegretto, allegro, vivace, presto/, dále názvy pěveckých hlasů- soprán, mezzosoprán, alt, tenor, baryton, bas. Hudební seskupení interpretů - sólista, duo, trio, kvarteto, kvinteto, sexteto, noneto.
Ad c)
 • u pohybové zkoušky se prověřují fyzické dispozice a celkové pohybové předpoklady:
 • krátká akrobatická sestava, která obsahuje nejméně čtyři akrobatické prvky (např. tyto: kotoul vpřed, kotoul vzad, kotoul letmo, provaz, "váha", přemet stranou, sklopka, přemet vpřed, přemet vzad, svíčka)
 • krátká pohybová etuda na hudební doprovod (CD nebo audiokazeta s sebou) - doba trvání asi 60 s., etuda může být tanečního, pantomimického nebo hereckopohybového charakteru.
 • znalost polkového a valčíkového kroku


TŘETÍ KOLO

Zkouška z hereckých předpokladů - stejný obsah jako v předchozích kolech.

Jednotlivé zkoušky trvají maximálně 15 minut a všechny jsou neveřejné.