Všeobecná část talentové zkoušky

 1. Smysl pro rytmus

  Požaduje se především, aby uchazeč dovedl správně reprodukovat různé rytmické útvary, které se mu předehrají. Aby vycítil a správně reprodukoval rytmus předehrané rytmizované melodie, popř. zvolené písně. Aby reprodukoval z listu jednoduchá rytmická cvičení.

 2. Hudební sluch a představivost

  Požaduje se zejména správná reprodukce a analýza předehraných tónů a intervalů (čistých, velkých i malých) a přenášení tónů z jiných oktáv do své hlasové polohy. Dále se žádá reprodukce a sluchová analýza dvojzvuku, trojzvuku, popř. čtyřzvuku a zpěv kteréhokoli tónu z různých znějících dvoj-i vícezvuků. Požaduje se rozpoznání durového a mollového kvintakordu.

  Zkoušený musí být schopen reprodukce melodicko-rytmických útvarů (např. dvoutaktí, čtyřtaktí).

 3. Všeobecná hudební nauka

  Vysvětlení pojmů zvuk, tón, vlastnosti tónů, tónová soustava a její rozdělení na oktávy. Pohotové čtení a psaní not v G a F klíči basovém. Znalost notových hodnot a pomlk. Praktická znalost všech stupnic dur a moll. Orientační přehled o stupnicích dalších. Praktická znalost intervalů základních a odvozených. Praktická znalost doškálných kvintakordů (dur a moll s obraty, zmenšeného a zvětšeného). Znalost dominantního septakordu a jeho obratů, orientace v dalších septakordech. Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních. Schopnost vysvětlit pojmy takt, rytmus, synkopa apod.

 4. Písemný test

  Čitelné psaní not a pomlk v houslovém i basovém klíči, schopnost notového záznamu na klavír předehrávaných příkladů (vždy od pevně stanoveného tónu) z následující látky: stupnice, intervaly, durové a mollové kvintakordy a jejich obraty, dominantní septakord a obraty; záznam krátké rytmizované melodie.

 5. Cvičební testy pro všeobecnou část talentové zkoušky
  V této části si můžete procvičit požadovanou látku (fomát Macromedia flash)

Pozn.: V oboru Zpěv konají všeobecnou část jen žáci a uchazeči, kteří postoupí do posledního kola. Žáci Pražské konzervatoře, kteří se hlásí ke studiu druhého oboru, všeobecnou část zkoušky nekonají.